លើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ឫទ្ធិពលខិតខំប្រឹងប្រែងជួយជ្រោមជ្រែង និងពង្រឹងសមត្ថភាពប្រជាពលរដ្ឋ
ក៏ដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជានូវចំណេះដឹងដ៏សមស្រប ជំនាញចាំបាច់មួយចំនួន
និងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្នែកផ្សេងៗទៀត…

ឫទ្ធិពល

ជឿជាក់លើកម្លាំងចំណេះដឹង ដែលនឹងអាចជួយ
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា!

បណ្តុះបណ្តាលនិងប្រឹក្សា

យើងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល​​ និងប្រឹក្សាយោបល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅកាន់អតិថិជន និងដៃគូរបស់យើងដើម្បីបង្កើននូវផលិតភាពការងារទាំងសម្រាប់បុគ្គលនិងអាជីវកម្ម ហើយរួមគ្នាផ្តល់ផលជាវិជ្ជមានដ៏យូរអង្វែងដល់សង្គមកម្ពុជានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។

ស្វែងយល់បន្ថែម

គម្រោងរបស់យើង

គម្រោងជាច្រើនកំពុងត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីគាំទ្រដល់បេសកកម្មរបស់ឫទ្ធិពលក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និង បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាអានបន្ថែមទៀត

ប្រឹក្សាយោបល់

យើងមានអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន នឹងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុងាយស្រួលដើម្បីជួយដល់អតិថិជនរបស់យើង


ជួបអ្នកប្រឹក្សាយោបល់

កត់លុយ

កម្មវិធីនេះភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់ទម្រង់នៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ ដែលធ្វើឱ្យការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងដោយឥតគិតថ្លៃ


ទាញយកឥឡូវនេះ

ដៃគូរបស់យើង

ដៃគូរបស់យើង

ដៃគូរបស់យើង

ដៃគូរបស់យើង

ដៃគូរបស់យើង

ដៃគូរបស់យើង

ដៃគូរបស់យើង

អំពីឫទ្ធិពល

ឫទ្ធិពលជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំណត់មួយដែលមានបេសកកម្មលើកកម្ពស់ចំណេះដឹង ជំនាញ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ
info@rithipul.com+855 (0) 92 948 236